Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

 

  Wzór podania do Gimnazjum

 


 

Zasady rekrutacji
do klasy I Gimnazjum
w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu
w roku szkolnym 2016/2017

 1.  Przyjmowanie uczniów z obwodu szkoły – I etap rekrutacji.

1.1   Do Gimnazjum w ZSP w Tarnowcu przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w jego obwodzie.

1.2   Fakt zamieszkania w obwodzie gimnazjum stwierdza Dyrektor Zespołu Szkół  na podstawie wykazu z Urzędu Gminy lub dowodu osobistego rodziców (prawnych opiekunów).

1.3   Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły składają wniosek o przyjęcie do gimnazjum w terminie  1- 25 kwietnia 2016 r.

1.4   Kandydaci do gimnazjum mają obowiązek dostarczenia  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej w terminie  24-28 czerwca 2016 r.

     2. Przyjmowanie uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum. – II etap rekrutacji.

2.1   Kandydaci  zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci  na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do klasy pierwszej  gimnazjum, po przeprowadzeniu  drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Terminy określa tabela – pkt 6.

2.2   Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Zespołu na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji  na dany rok szkolny. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w poniższej tabeli. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie z najwyższą liczbą punktów.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły

10

oświadczenie

2

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców  znajduje się w obwodzie szkoły

5

oświadczenie

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata  wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

5

oświadczenie

4

Kandydat uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej  prowadzonej przez Gminę Tarnowiec

10

oświadczenie

5

Rodzeństwo kandydata również ubiega się o przyjęcie  w danej szkole.

5

Kopia świadectwa szkolnego

6

Kandydat ma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

10

oświadczenie

 

2.3   W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, przy ograniczonej liczbie miejsc , brane jest pod uwagę:  

 

lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Uzyskanie tytułu laureata  konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program w całości  obejmuje lub poszerza treści  podstawy programowej co najmniej  jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego)

10 pkt za każdy konkurs

Kopia dokumentu (dyplomu)

2

Liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu OKE – arkusz A1

1-10 pkt- 0 pkt

11-20pkt-2 pkt

21-30pkt-5 pkt

31-40pkt-10pkt

 

Zaświadczenie OKE

3

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

5 pkt za każde

Kopia świadectwa szkolnego

 

2.4   Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania liczby punktów uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.

2.5   Nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem szkoły, który uzyskał w klasie szóstej nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania.

2.6   Jeżeli po przeprowadzeniu I i II etapu  postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada wolne miejsca, może przeprowadzić postępowanie uzupełniające stosując się do zapisu w punktach 2.2-2.5. i terminów określonych w tabeli- pkt 6.

 

 1. Wszystkie czynności związane z rekrutacją uczniów do Gimnazjum wykonuje powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół komisja rekrutacyjna.
 2. Listy imienne uczniów poszczególnych klas I Gimnazjum tworzy komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Wicedyrektora Zespołu Szkół, biorąc pod uwagę:
  1.  miejsce zamieszkania uczniów- aby nie rozpraszać uczniów mieszkających w pobliżu,  do różnych oddziałów
  2. równą liczbę uczniów w każdym oddziale
  3. równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale
  4. szczególne zainteresowania zdolności i osiągnięcia uczniów
 3. Po upływie wyznaczonych terminów Dyrektor Zespołu Szkół może odmówić przyjęcia ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły.
 4.  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – II etap

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku  przez uczniów zamieszkałych poza obwodem o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04 - 3.06.2016 r.

6-8.07.2016 r.

 

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo kończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

24 - 28.06.2016 r.

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

29.06 - 30.06.2016 r.

13.07.2016 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1.07.2016 r.

do godz. 10­00

1.08.2016 r.

do godz. 10­00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

1-4.07.2016 r.

1-2.08.2016 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5.07.2016 r.

 

 

3.08.2016 r.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje