Wzór podania do Szkoły Podstawowej


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 9/2016/17 z dn. 22.03.2017r.

 

Zasady rekrutacji

do  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza  Kościuszki w Tarnowcu
w roku szkolnym 2017/2018 

 I.          Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

  1. urodzone w 2009r., którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,
  2. urodzone w 2010r., o ile nie rozpoczęły go w roku szkolnym 2016/2017,
  3. urodzone w 2011r. -  na wniosek rodziców.

II. 1.   Przyjmowanie dzieci z obwodu szkoły (miejscowości: Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa,  Gąsówka, Gliniczek, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka)  – I etap rekrutacji 

a)    Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

b)    Fakt zamieszkania w obwodzie szkoły poświadcza rodzic na składanym do szkoły wniosku.

c)     Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w Sekretariacie Szkoły wypełnione pisemne wnioski oraz potwierdzają wolę zapisu dziecka w ustalonych niżej terminach.

d)    Druk potwierdzenia woli należy pobrać z Sekretariatu Szkoły.

e)    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia wszelkich czynności związanych  z zapisaniem dziecka do szkoły.   

 2.      Terminy rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków przez rodziców

Do 31.03.2017r

2.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

03.04.2017r. – 04.04.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych.

05.04.2017r.

4.

Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnych oświadczeń.

06.04.2017r. – 13.04.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

19.04.2017r.

 III. 1.  Przyjmowanie dzieci z spoza obwodu szkoły – II etap rekrutacji

a)      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji,  jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

b)      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły.

10

Oświadczenie

2.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

5

Oświadczenie

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

5

Oświadczenie

4.

Dziecko uczęszczało do Przedszkola w Tarnowcu lub oddziału przedszkolnego w szkole prowadzonej przez Gminę Tarnowiec.

10

Oświadczenie

c)    Po rozpatrzeniu wniosków komisja rekrutacyjna uwzględniając ilość uzyskanych punktów  tworzy listę kandydatów  zakwalifikowanych do przyjęcia  i listę niezakwalifikowanych oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

d)     W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność wpływu wniosków.

e)     Po potwierdzeniu przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, komisja rekrutacyjna tworzy listę dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i podaje ją do publicznej wiadomości.

f)    Jeżeli po przeprowadzeniu etapu rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, może przeprowadzić postępowanie uzupełniające. 

 Terminy rekrutacji

L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do kl. I Szkoły Podstawowej przez rodziców dziecka  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

03.04.2017r. – 13.04.2017r.

 

15.05.2017r. – 25.05.2017r.

2.

Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną.

18.04.2017r. – 04.05.2017r.

26.05.2017r. – 09.06.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych.

05.05.2017r.

12.06.2017r.

4.

Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnych oświadczeń.

05.05.2017r. – 10.05.2017r.

12.06.2017r. – 15.06.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

11.05.2017r.

16.06.2017r.

6.

Procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do kl. I Szkoły Podstawowej.

od 11.05.2017r.

od 16.06.2017r.

 IV.   Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie czynności związane z rekrutacją uczniów wykonuje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja rekrutacyjna.

2.    Zobowiązuje się rodziców (prawnych opiekunów) do przestrzegania terminów rekrutacyjnych.

3.    Wszelkie sytuacje sporne nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje