Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 1/2013
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych osiągnięć uczniów.

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, póz. 232, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego, terminy składania dokumentów do szkoły oraz termin, w ciągu którego kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się „Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum.

2. Absolwenci szkół podstawowych spoza obwodu gimnazjum mogą być przyjęci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych: języka polskiego, historycznego, matematycznego, przyrodniczego, języka angielskiego i niemieckiego, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum ogólnodostępnego niezależnie od kryteriów zawartych w jego statucie.

§ 4. 1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły, uwzględniających warunki określone w wymienionym na wstępie rozporządzeniu.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. l.

§ 5. Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

1. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. Dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego posiadających bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, przeprowadza się próby sprawności fizycznej ustalone zgodnie z zasadami określonymi w wymienionym na wstępie rozporządzeniu.

3. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

§ 6. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w trakcie rekrutacji mogą składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.

§ 7. Dyrektorzy szkół do 28 lutego 2013 r. podają kandydatom do wiadomości kryteria przyjęcia do szkoły zawarte w statucie szkoły oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień.

§ 8. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do 29 marca 2013 r., pod adresem: www.ko.rzeszow.pl

§ 9.1. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne dostarczają komunikaty o ustaleniach liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do dnia 15 marca 2013 r. Komunikaty o wynikach naboru i wolnych miejscach do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej: www.ko.rzeszow.pl w podanych terminach. Komunikat po rekrutacji należy przesłać do 10 lipca 2013 r. do godz. 1200.

2. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl oraz w siedzibach Oddziałów w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

3. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 10 lipca 2013 r., przeprowadzają dodatkową rekrutację w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 10. Dyrektorzy szkół prowadzą rekrutację zgodnie z zasadami rozporządzenia wymienionego na wstępie, z uwzględnieniem niniejszego zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
(---)
Jacek Wojtas


ZAŁĄCZNIK Nr 1

1. Terminy rekrutacji do gimnazjów

1.

do 30 kwietnia 2013 r.

Składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

2.

do 30 maja 2013 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych/ próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych.

3.

do 3 lipca 2013 r. do godz. 1400

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

4.

do 5 lipca 2013 r. do godz. 1200

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum.

2. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży1

  • liceum ogólnokształcące
  • technikum
  • zasadnicza szkoła zawodowa

1.

od 13 do 31 maja 2013 r.

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2.

do 7 czerwca 2013 r.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych.

3.

28 czerwca – 2 lipca 2013 r.do godz. 1500

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

4.

Do 5 lipca 2013 r. do godz. 1200

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

5.

do 8 lipca 2013 r. do godz. 1300

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

6.

do 10 lipca 2013 r. do godz. 1000

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

7.

10 lipca 2013 r. do godz. 1200

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

8.

do 10 lipca 2013 r. do godz. 1200

Przekazanie Kuratorowi Oświaty informacji w formie elektronicznej o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wolnych miejscach.

1Zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) nie prowadzi się naboru na rok szkolny 2013/2014 do klas pierwszych, technikum uzupełniającego dla dorosłych.

[…]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt

b) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt

2. z egzaminu gimnazjalnego:

Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób:

1% = 1punkt

Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.

Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

a) z ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)

celujący

20 punktów,

b)

bardzo dobry

16 punktów,

c)

dobry

12 punktów,

d)

dostateczny

8 punktów.

3. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 punktów za:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów),

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty: (5 punktów),

  • za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: (8 punktów).

c) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),

  • I miejsce (tytuł laureata): (3 punkty),
  • II miejsce (tytuł finalisty): (2 punkty),
  • III miejsce (wyróżnienie): (1 punkt.).

d) stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).

4. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

5. Wykaz konkursów, o których mowa w pkt 3 b):

Rodzaj konkursu

Nazwa konkursu

Konkursy przedmiotowe - obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim

a) polonistyczny,
b) historyczny,
c) chemiczny,
d) biologiczny,
e) geograficzny,
f) matematyczny,
g) fizyczny,
h) języka angielskiego,
i) języka niemieckiego,
j) języka francuskiego.
k) Konkurs Historyczny. „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989”

Konkursy interdyscyplinarne

Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude” - odważ się być mądrym.

Konkursy tematyczne

a) „Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
b) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”,
c) Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich– życie Polaków w latach 1914 – 1989”,
d) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1887 – 1922. „O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”,
e) Prac Modelowo – Konstrukcyjnych.

 

 

Dodatkowe informacje