Kontakt

Szkoła Podstawowa

 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu
z Klasami Gimnazjalnymi

Tarnowiec 230

38-204 Tarnowiec

tel./fax 13 442 42 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP 6852227878
REGON 180245816

 

regulamin projektów edukacyjnych

REGULAMIN  REALIZACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO
W  ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W TARNOWCU

I.  ZASADY  REALIZACJI  PROJEKTU 

 

 1. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz,U Nr 83, poz.562 z późn.zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.
 3. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od opiekuna projektu, dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.
 5. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów liczący co najmniej 2 osoby, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 6. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy, w zależności od ich problematyki i stopnia trudności.
 7. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
 8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 7. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
 9. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły.
 10. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 11. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
  1. odpowiedzialności za własne postępy;
  2. podejmowania grupowych pomysłów;
  3. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  5. umiejętności stosowania teorii w praktyce;
  6. rozwój samoorganizacji i kreatywności;
  7. przygotowanie do publicznych wystąpień;
  8. naukę samodzielności i podejmowania aktywności;
 12. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest zastępca Dyrektora Gimnazjum, którego zadaniem jest:
  1. Zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.
  2. Upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku szkolnym.
  3. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.
 13. Nauczyciel - opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1. Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej oraz wykraczającej poza nią.
  2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
  3. Założenie i prowadzenie dokumentacji projektu.
  4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
  5. Monitorowanie jego realizacji.
 14. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu.Nauczyciele nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
  1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom).
  3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
  4. Dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.
  5. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów projektowych.
  6. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.
 15. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 16. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 17. Projekt obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu w terminie do dnia 30 września,
  2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
  3. wykonanie zaplanowanych działań
  4. zbieranie materiałów i ich selekcja
  5. prowadzenie dokumentacji projektu,
  6. publiczne przedstawienie rezultatów projektu

II. WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

 1. Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów na godzinie wychowawczej, rodziców-prawnych opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 2. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 3. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.
 4. Nauczyciele, uczący w klasach realizujących projekty, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zgłaszają do zastępcy Dyrektora Szkoły na piśmie propozycje tematów projektów edukacyjnych wraz z celami i opisem problematyki oraz czasem ich realizacji.
 5. Uczeń ( uczniowie) mogą zgłosić w tym samym terminie tematy projektów na zasadach określonych w pkt. 5. i 6.
 6. W terminie do 7 października zastępca Dyrektora Szkoły ogłasza listę proponowanych tematów projektów.
 7. W terminie do 15 października uczniowie dokonują wyboru tematu, opiekun grupy zgłasza realizację tematu.
 8. W terminie do 20 października zastępca Dyrektora Szkoły ogłasza listę realizowanych projektów edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 9. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.
 10. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca lutego danego roku szkolnego.
 11. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
  1. konferencja naukowa połączona z wykładami;
  2. forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
  3. przedstawienie teatralne, inscenizacja;
  4. książka, broszura, gazetka;
  5. prezentacja multimedialna;
  6. model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
  7. happening, marsz;
  8. debata
  9. inna, za zgodą opiekuna.
 12. Po prezentacji projektu uczniowie dokonują samooceny (zał. nr 2) w terminie nieprzekraczającym tygodnia od prezentacji, a następnie opiekun grupy dokonuje oceny poszczególnych jej członków wg etapów realizacji projektu (zał. nr 3). Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wpisuje do zeszytu zachowania.

Kryteria oceny ustalonej przez opiekuna po zakończeniu projektu:

 1. Wybór tematu i jego ujęcie
 2. Zbieranie i opracowanie materiałów
 3. Prezentacja projektu
 4. Praca w grupie
 5. Samoocena

Opiekun projektu oceniając prace poszczególnych uczniów ma do dyspozycji od 0 – 10 pkt. do każdego etapu realizacji. Łącznie uczeń może przyznać 50 punktów.

Jeżeli uczeń nie przystąpił do projektu otrzymuje punkty ujemne wg regulaminu oraz na świadectwie zapisuje się, że uczeń nie brał udziału w projekcie.

Przy wystawianiu oceny nauczyciel uwzględnia samoocenę ucznia i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu

Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzeniem.

Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 1/2013
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych osiągnięć uczniów.

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, póz. 232, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego, terminy składania dokumentów do szkoły oraz termin, w ciągu którego kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się „Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum.

2. Absolwenci szkół podstawowych spoza obwodu gimnazjum mogą być przyjęci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych: języka polskiego, historycznego, matematycznego, przyrodniczego, języka angielskiego i niemieckiego, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum ogólnodostępnego niezależnie od kryteriów zawartych w jego statucie.

§ 4. 1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły, uwzględniających warunki określone w wymienionym na wstępie rozporządzeniu.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. l.

§ 5. Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

1. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. Dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego posiadających bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, przeprowadza się próby sprawności fizycznej ustalone zgodnie z zasadami określonymi w wymienionym na wstępie rozporządzeniu.

3. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

§ 6. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w trakcie rekrutacji mogą składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.

§ 7. Dyrektorzy szkół do 28 lutego 2013 r. podają kandydatom do wiadomości kryteria przyjęcia do szkoły zawarte w statucie szkoły oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień.

§ 8. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do 29 marca 2013 r., pod adresem: www.ko.rzeszow.pl

§ 9.1. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne dostarczają komunikaty o ustaleniach liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do dnia 15 marca 2013 r. Komunikaty o wynikach naboru i wolnych miejscach do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej: www.ko.rzeszow.pl w podanych terminach. Komunikat po rekrutacji należy przesłać do 10 lipca 2013 r. do godz. 1200.

2. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl oraz w siedzibach Oddziałów w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

3. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 10 lipca 2013 r., przeprowadzają dodatkową rekrutację w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 10. Dyrektorzy szkół prowadzą rekrutację zgodnie z zasadami rozporządzenia wymienionego na wstępie, z uwzględnieniem niniejszego zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
(---)
Jacek Wojtas


ZAŁĄCZNIK Nr 1

1. Terminy rekrutacji do gimnazjów

1.

do 30 kwietnia 2013 r.

Składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

2.

do 30 maja 2013 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych/ próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych.

3.

do 3 lipca 2013 r. do godz. 1400

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

4.

do 5 lipca 2013 r. do godz. 1200

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum.

2. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży1

 • liceum ogólnokształcące
 • technikum
 • zasadnicza szkoła zawodowa

1.

od 13 do 31 maja 2013 r.

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2.

do 7 czerwca 2013 r.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych.

3.

28 czerwca – 2 lipca 2013 r.do godz. 1500

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

4.

Do 5 lipca 2013 r. do godz. 1200

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

5.

do 8 lipca 2013 r. do godz. 1300

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

6.

do 10 lipca 2013 r. do godz. 1000

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

7.

10 lipca 2013 r. do godz. 1200

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

8.

do 10 lipca 2013 r. do godz. 1200

Przekazanie Kuratorowi Oświaty informacji w formie elektronicznej o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wolnych miejscach.

1Zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) nie prowadzi się naboru na rok szkolny 2013/2014 do klas pierwszych, technikum uzupełniającego dla dorosłych.

[…]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt

b) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt

2. z egzaminu gimnazjalnego:

Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób:

1% = 1punkt

Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.

Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

a) z ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)

celujący

20 punktów,

b)

bardzo dobry

16 punktów,

c)

dobry

12 punktów,

d)

dostateczny

8 punktów.

3. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 punktów za:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów),

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty: (5 punktów),

 • za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: (8 punktów).

c) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),

 • I miejsce (tytuł laureata): (3 punkty),
 • II miejsce (tytuł finalisty): (2 punkty),
 • III miejsce (wyróżnienie): (1 punkt.).

d) stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).

4. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

5. Wykaz konkursów, o których mowa w pkt 3 b):

Rodzaj konkursu

Nazwa konkursu

Konkursy przedmiotowe - obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim

a) polonistyczny,
b) historyczny,
c) chemiczny,
d) biologiczny,
e) geograficzny,
f) matematyczny,
g) fizyczny,
h) języka angielskiego,
i) języka niemieckiego,
j) języka francuskiego.
k) Konkurs Historyczny. „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989”

Konkursy interdyscyplinarne

Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude” - odważ się być mądrym.

Konkursy tematyczne

a) „Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
b) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”,
c) Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich– życie Polaków w latach 1914 – 1989”,
d) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1887 – 1922. „O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”,
e) Prac Modelowo – Konstrukcyjnych.

 

 

Dodatkowe informacje