REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

  1. W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki szkolne, które maksymalnie mogą trwać do 21.00, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
  2. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczniów. Cenę biletu ustala dyrektor szkoły wraz z organizatorami dyskoteki. O wydatkowaniu zebranych pieniędzy decyduje organizator: nauczyciel wraz z uczniami. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze.
  3. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce. Wyjątek stanowią zorganizowane grupy pod opieką nauczyciela, zaproszone przez szkołę. Wszyscy uczniowie – uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
  4. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych lub naganą dyrektora szkoły nie mogą brać udziału w dyskotece.
  5. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego po dyskotece, odpowiedzialni są pracownicy obsługi oraz uczniowie organizujący dyskotekę (dopilnowanie zmiany obuwia, pomoc w sprzątaniu po dyskotece).
  6. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się uczniów podczas dyskoteki, opiekę sprawują wychowawcy klas, które biorą udział w dyskotece. W szczególnych przypadkach wychowawcę może zastąpić inny nauczyciel.
  7. Na dwa dni przed dyskoteką, nauczyciel – organizator składa dyrektorowi szkoły pisemne deklaracje opiekunów o chęci sprawowania opieki. W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów (co najmniej czterech), dyskoteka nie może się odbyć. Za odwołanie dyskoteki odpowiedzialny jest organizator.
  8. Zadaniem nauczyciela – organizatora jest zapoznanie uczniów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, bądź budynku szkolnego, ma obowiązek powiadomić Komendę Policji w Tarnowcu (tel. 0134438373) lub w Jaśle oraz dyrektora szkoły.
  9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego zachowania się uczniów przebywających na dyskotece, bądź nieprzestrzegania regulaminu, organizator ma prawo usunąć uczestnika zabawy z budynku szkoły, bez zwrotu opłaty za bilet. Nauczyciel – organizator ma obowiązek informowania dyrektora szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek. Uczniowie ci są karani przez dyrektora szkoły.
  10. W terminie 10 dni organizator winien rozliczyć dyskotekę u dyrektora szkoły i przedstawić propozycję co do wydatkowania tej kwoty.

Dodatkowe informacje