Regulamin Pracy Zdalnej.

Regulamin Pracy Zdalnej  w Szkole Podstawowej w Tarnowcu
w czasie czasowego ograniczenia nauczania stacjonarnego
Rok szkolny 2021/2022

I. Postanowienia ogólne: 

1.  Wewnątrzszkolne Zasady Pracy Zdalnej mają charakter przejściowy i wynikają z ograniczeń związanych z pandemią. Wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania z powodu ograniczenia lub zwieszenia nauczania stacjonarnego.

2. Zasady pracy zdalnej mogą ulegać modyfikacji  w związku z pojawiającymi się nowymi okolicznościami lub w związku z zachodzącymi zmianami w prawie oświatowym. 

3.  Kwestie nieujęte w tym dokumencie reguluje Statut  Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

 Więcej...

Dodatkowe informacje